Kế hoạch Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư năm 2023

Ngày 07/08/2023 00:00:00

Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư, trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Ngày 08 tháng 8 năm 2023 UBND thị trấn Cành Nàng đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Tháitại cộng đồng dân cư năm 2023, theo đó.
Căn cứ Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL, ngày 28/4/2023, của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Đề án: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện Bá Thước về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, thuộc nhóm, Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 15/5/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 2504/SVHTTDL ngày 30/5/2023 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Căn Quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 21/7/2023, của Ủy ban nhân huyện Bá Thước, về việc phê duyện phân bổ kinh phí thực hiên sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023;

Ủy ban nhân dân thị trấn Cành Nàng xây dựng Kế hoạch Sưu tầm phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy Chữ Thái tại cộng đồng dân cư năm 2023 như sau:

1.Phục hồi Lễ hội Cơm Mới tại khu phố Đắm.

Tham mưu, Sưu tầm, biên soạn tài liệu, tiến hành các thủ tục khôi phục đền thờ Thành Hoàng gò Cơm Mới và Lễ hội thờ thần Khu phố Đắm, trước hết, dàn dựng một số tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian có nguồn gốc từ Lễ hội, gắn với sinh hoạt cộng đồng dân cư trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023.

* Nội dung cụ thể:

1.1. Sưu tầm di tích đền thờ gò Cơm Mới và cách thức tổ chức Lễ hội, bài cúng Thành Hoàng tại khu phố Đắm.

1.2. Biên dịch tài liệu đã sưu tầm

1.3.Trình bày tài liệu đã sưu tầm tại khu phố Đắm (hoặc UBND thị trấn)

1.4. Đấu mối, phối hợp với các nghệ nhân, nghệ sĩ, người có chuyên môn viết kịch bản, xây dựng tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian thể hiện trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.5. Theo dõi, phối hợp luyện tập văn nghệ, trò chơi dân gian.

2.Dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư.

* Nội dung chương trình: Do các nghệ nhân chủ động biên soạn chươngtrình, giáo án, có xin ý kiến chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện. Chương trình học gồm:

- Truyền thụ kiến thức: Chữ cái, ghép vần, tập đọc, tập chép, nghe viết.

- Luyện tập kỹ năng: ghi nhớ, đọc, nghe viết, tự trình bày, dịch nghĩa.

- Cung cấp một số tư liệu về tiếng Thái, văn hóa Thái.

- Xen kẽ chương trình: ngoại khóa về lịch sử, văn hóa Thái và địa phương huyện Bá Thước. Học viên trao đổi, giao lưu văn nghệ, tri thức văn hóa truyền thống dân tộc.

(Mục tiêu: cuối khóa học học viên đạt các yêu cầu: đọc thông, viết thạo chữ Thái, đọc được thư tịch cổ và tài liệu viết bằng chữ Thái)

* Hình thức tổ chức:

- Mở 01 lớp học theo kiểu (Bổ túc văn hóa) tại cộng đồng dân cư.

- Người dạy và người học đều tự nguyện.

- Quản lý lớp học: Ban quản lý khu phố.

- Nội quy, quy chế do tập thể lớp xây dựng.

- Số lượng học viên: từ 15 đến 30 người/ lớp.

z4624585204574_39ca702ea3303228f65395ad1622020a.jpg

z4624586125907_ed5049f2f7455870f2c874b43e90e78e.jpg

z4624586589024_599b43d8ef8442e4753fd4bf50fa8fad.jpg

z4624587209140_2f5292a3078daa332f73f044bcaa8153.jpg

Một số hình ảnh của lớp dạy chữ Thái, tại khu phố Tráng, khai giảng ngày 21/8/2023.
Do thầy Hà Nam Ninh truyền dạy


* Địa điểm thực hiện: Tại nhóm dân cư Đồng Cơn, khu phố Tráng, thị trấn Cành Nàng.

3. Người thực hiện: Nghệ nhân ưu tú Hà Nam Ninh (chủ tịch Hội Dân tộc và nhân học huyện Bá Thước) và nghệ nhân ưu tú Hà Công Mậu.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/8/2023 đến 15/12/2023.

Trên đây là Kế hoạch Sưu tầm,phục hồi lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư năm 2023.

Kế hoạch Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư năm 2023

Đăng lúc: 07/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư, trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Ngày 08 tháng 8 năm 2023 UBND thị trấn Cành Nàng đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về Sưu tầm, phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Tháitại cộng đồng dân cư năm 2023, theo đó.
Căn cứ Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL, ngày 28/4/2023, của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Đề án: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện Bá Thước về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, thuộc nhóm, Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 15/5/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 2504/SVHTTDL ngày 30/5/2023 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Căn Quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 21/7/2023, của Ủy ban nhân huyện Bá Thước, về việc phê duyện phân bổ kinh phí thực hiên sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023;

Ủy ban nhân dân thị trấn Cành Nàng xây dựng Kế hoạch Sưu tầm phục hồi Lễ hội Cơm Mới và dạy Chữ Thái tại cộng đồng dân cư năm 2023 như sau:

1.Phục hồi Lễ hội Cơm Mới tại khu phố Đắm.

Tham mưu, Sưu tầm, biên soạn tài liệu, tiến hành các thủ tục khôi phục đền thờ Thành Hoàng gò Cơm Mới và Lễ hội thờ thần Khu phố Đắm, trước hết, dàn dựng một số tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian có nguồn gốc từ Lễ hội, gắn với sinh hoạt cộng đồng dân cư trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023.

* Nội dung cụ thể:

1.1. Sưu tầm di tích đền thờ gò Cơm Mới và cách thức tổ chức Lễ hội, bài cúng Thành Hoàng tại khu phố Đắm.

1.2. Biên dịch tài liệu đã sưu tầm

1.3.Trình bày tài liệu đã sưu tầm tại khu phố Đắm (hoặc UBND thị trấn)

1.4. Đấu mối, phối hợp với các nghệ nhân, nghệ sĩ, người có chuyên môn viết kịch bản, xây dựng tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian thể hiện trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.5. Theo dõi, phối hợp luyện tập văn nghệ, trò chơi dân gian.

2.Dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư.

* Nội dung chương trình: Do các nghệ nhân chủ động biên soạn chươngtrình, giáo án, có xin ý kiến chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện. Chương trình học gồm:

- Truyền thụ kiến thức: Chữ cái, ghép vần, tập đọc, tập chép, nghe viết.

- Luyện tập kỹ năng: ghi nhớ, đọc, nghe viết, tự trình bày, dịch nghĩa.

- Cung cấp một số tư liệu về tiếng Thái, văn hóa Thái.

- Xen kẽ chương trình: ngoại khóa về lịch sử, văn hóa Thái và địa phương huyện Bá Thước. Học viên trao đổi, giao lưu văn nghệ, tri thức văn hóa truyền thống dân tộc.

(Mục tiêu: cuối khóa học học viên đạt các yêu cầu: đọc thông, viết thạo chữ Thái, đọc được thư tịch cổ và tài liệu viết bằng chữ Thái)

* Hình thức tổ chức:

- Mở 01 lớp học theo kiểu (Bổ túc văn hóa) tại cộng đồng dân cư.

- Người dạy và người học đều tự nguyện.

- Quản lý lớp học: Ban quản lý khu phố.

- Nội quy, quy chế do tập thể lớp xây dựng.

- Số lượng học viên: từ 15 đến 30 người/ lớp.

z4624585204574_39ca702ea3303228f65395ad1622020a.jpg

z4624586125907_ed5049f2f7455870f2c874b43e90e78e.jpg

z4624586589024_599b43d8ef8442e4753fd4bf50fa8fad.jpg

z4624587209140_2f5292a3078daa332f73f044bcaa8153.jpg

Một số hình ảnh của lớp dạy chữ Thái, tại khu phố Tráng, khai giảng ngày 21/8/2023.
Do thầy Hà Nam Ninh truyền dạy


* Địa điểm thực hiện: Tại nhóm dân cư Đồng Cơn, khu phố Tráng, thị trấn Cành Nàng.

3. Người thực hiện: Nghệ nhân ưu tú Hà Nam Ninh (chủ tịch Hội Dân tộc và nhân học huyện Bá Thước) và nghệ nhân ưu tú Hà Công Mậu.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/8/2023 đến 15/12/2023.

Trên đây là Kế hoạch Sưu tầm,phục hồi lễ hội Cơm Mới và dạy chữ Thái tại cộng đồng dân cư năm 2023.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC