Triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bá Thước năm 2024

Ngày 01/04/2024 14:20:26

Triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bànhuyện Bá Thước năm 2024

Thực hiện Công văn số 926/UBND-TCKT ngay 29/3/2024 của UBND huyện Bá Thước về việc triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bá Thước năm 2024; Công văn số 3877/UBND-THKH ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh năm 2024, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026; Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và của tỉnh; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung, chính sách hỗ trợ đối với sự phát triển doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do Trung ương và tỉnh ban hành.
3. Trung tâm VHTTTT&DL huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gắn với tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.
4. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Hội doanh nghiệp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.
UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo nêu trên; định kỳ vào ngày 07/6/2024 và ngày 30/11/2024, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện; đồng thời, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bá Thước năm 2024

Đăng lúc: 01/04/2024 14:20:26 (GMT+7)

Triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bànhuyện Bá Thước năm 2024

Thực hiện Công văn số 926/UBND-TCKT ngay 29/3/2024 của UBND huyện Bá Thước về việc triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bá Thước năm 2024; Công văn số 3877/UBND-THKH ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh năm 2024, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026; Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và của tỉnh; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung, chính sách hỗ trợ đối với sự phát triển doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do Trung ương và tỉnh ban hành.
3. Trung tâm VHTTTT&DL huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gắn với tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.
4. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Hội doanh nghiệp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.
UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo nêu trên; định kỳ vào ngày 07/6/2024 và ngày 30/11/2024, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện; đồng thời, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC