Biên bản họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn tháng 3 năm 2024

Ngày 22/03/2024 00:00:00

BIÊN BẢN

Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thị trấn Cành Nàng

Thường kỳ tháng 3 năm 2024


Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tại hội trường UBND thị trấn. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thị trấn Cành Nàng tiến hành hội nghị BCĐ.

Thành phần: Ban Chỉ đạo thị trấn có mặt 21/21 thành viên.

Chủ trì: Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND - Trưởng ban

Thư ký: Ông Phạm Quốc Tài, Công chức Văn hóa - xã hội.

NỘI DUNG

1. Ông Trịnh Văn Hùng khai mạc hội nghị.

2. Chủ trì hội nghị đánh giá tình hình hoạt động và kết quả triển khai các nội dung về công tác Chuyển đổi số và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

- Ngày 18 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Bá Thước đã có Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 đối với thị trấn Cành Nàng; và theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thì từ năm 2023 về công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã do UBND tỉnh công nhận; trước đó là UBND cấp huyện công nhận.

- Tháng 10 năm 2023 thị trấn Cành Nàng đã hoàn thiện các báo cáo và hồ sơ minh chứng kèm theo về các tiêu chí hoàn thành chuyển đổi số của năm 2022 gửi Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện và tỉnh để thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 đối với thị trấn Cành Nàng; đến tháng 3 năm 2024 Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu UBND thị trấn bổ sung hồ sơ chuyển đổi số năm 2022 và làm báo cáo số liệu hiện tại, đến nay đã hoàn thiện và gửi về BCĐ huyện, tỉnh theo yêu cầu.

- Hiện nay đang chờ kết quả đánh giá và quyết định của cấp trên về công nhận hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 của thị trấn Cành Nàng.

- Ngày 19 tháng 02 năm 2024 Đảng ủy thị trấn đã ban hành Công văn số 130-CV/ĐU, về việc tăng cường sự lãnh đạo công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Cành Nàng năm 2024.

- Hiện tại thị trấn còn chỉ tiêu: tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử (năm 2022 chưa đánh giá, năm 2023 phải đạt 30%, 2024 = 40% và năm 2025 phải đạt 50% trở lên); tháng 10 năm 2023 UBND thị trấn đã liên hệ với Viettel Bá Thước và Viễn thông (VNPT) Bá Thước để cài đặt tài khoản chữ ký số cho người dân, nhưng thời điểm đó các đơn vị trên đang tập trung nhân lực triển khai cài đặt tại 4 xã hoàn thành năm 2023 là: xã Điền Trung, Ái Thượng, Lũng Niệm và Thành Lâm.

- Duy trì và phát huy có hiệu quả hệ thống Camera an ninh trên địa bàn thị trấn (40 mắt).

3. Các ý kiến thảo luận:

- Bà Trang, đề nghị các công chức phụ trách chuyên môn tiếp tục thực hiện các bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực mình theo yêu cầu.

- Ông Trung, hiện tại trên địa bàn thị trấn còn 56 doanh nghiệp đăng ký còn hoạt động.

- Bà Thương, thủ tục hành chính nhiều; dịch vụ công trực tuyến đôi khi người dân ngại thực hiện mà chủ yếu vẫn qua bộ phận một cửa thôi.

4. Kết luận hội nghị:

- Giao bộ phận thường trực tiếp tục phối hợp tham mưu kịp thời cho BCĐ, trưởng ban về công tác Chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn.

- Bám sát ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 130 của Đảng ủy, về thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn năm 2024.

- Giao PCT Nguyễn Thị Trang đấu mối với Viettel (hoặc) VNPT Bá Thước để triển khai cài đặt tài khoản chữ ký số cho người dân theo lộ trình.

- Trang thông tin điện tử của thị trấn cần có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và đăng tin, bài thường xuyên; tiếp tục ra hạn hợp đồng và đóng kinh phí duy trì hoạt động năm 2024.

- Đài truyền thanh chủ động soạn tin, bài và có chuyên mục riêng về chuyển đổi số phát thường xuyên. tiếp tục ra hạn hợp đồng và đóng kinh phí duy trì gói cước Chuyển văn bản thành giọng nói của năm 2024.

- Các bộ phận, đầu mối liên hệ, phối hợp để thực hiện hoàn thành các nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Toàn bộ văn bản ban hành phải ký duyệt trên môi trường điện tử (trừ những văn bản mật).

- Rà soát lại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung Chuyển đổi số. Để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung theo tiến độ.

Hội nghị kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn tháng 3 năm 2024

Đăng lúc: 22/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

BIÊN BẢN

Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thị trấn Cành Nàng

Thường kỳ tháng 3 năm 2024


Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tại hội trường UBND thị trấn. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thị trấn Cành Nàng tiến hành hội nghị BCĐ.

Thành phần: Ban Chỉ đạo thị trấn có mặt 21/21 thành viên.

Chủ trì: Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND - Trưởng ban

Thư ký: Ông Phạm Quốc Tài, Công chức Văn hóa - xã hội.

NỘI DUNG

1. Ông Trịnh Văn Hùng khai mạc hội nghị.

2. Chủ trì hội nghị đánh giá tình hình hoạt động và kết quả triển khai các nội dung về công tác Chuyển đổi số và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

- Ngày 18 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Bá Thước đã có Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 đối với thị trấn Cành Nàng; và theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thì từ năm 2023 về công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã do UBND tỉnh công nhận; trước đó là UBND cấp huyện công nhận.

- Tháng 10 năm 2023 thị trấn Cành Nàng đã hoàn thiện các báo cáo và hồ sơ minh chứng kèm theo về các tiêu chí hoàn thành chuyển đổi số của năm 2022 gửi Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện và tỉnh để thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 đối với thị trấn Cành Nàng; đến tháng 3 năm 2024 Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu UBND thị trấn bổ sung hồ sơ chuyển đổi số năm 2022 và làm báo cáo số liệu hiện tại, đến nay đã hoàn thiện và gửi về BCĐ huyện, tỉnh theo yêu cầu.

- Hiện nay đang chờ kết quả đánh giá và quyết định của cấp trên về công nhận hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 của thị trấn Cành Nàng.

- Ngày 19 tháng 02 năm 2024 Đảng ủy thị trấn đã ban hành Công văn số 130-CV/ĐU, về việc tăng cường sự lãnh đạo công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Cành Nàng năm 2024.

- Hiện tại thị trấn còn chỉ tiêu: tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử (năm 2022 chưa đánh giá, năm 2023 phải đạt 30%, 2024 = 40% và năm 2025 phải đạt 50% trở lên); tháng 10 năm 2023 UBND thị trấn đã liên hệ với Viettel Bá Thước và Viễn thông (VNPT) Bá Thước để cài đặt tài khoản chữ ký số cho người dân, nhưng thời điểm đó các đơn vị trên đang tập trung nhân lực triển khai cài đặt tại 4 xã hoàn thành năm 2023 là: xã Điền Trung, Ái Thượng, Lũng Niệm và Thành Lâm.

- Duy trì và phát huy có hiệu quả hệ thống Camera an ninh trên địa bàn thị trấn (40 mắt).

3. Các ý kiến thảo luận:

- Bà Trang, đề nghị các công chức phụ trách chuyên môn tiếp tục thực hiện các bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực mình theo yêu cầu.

- Ông Trung, hiện tại trên địa bàn thị trấn còn 56 doanh nghiệp đăng ký còn hoạt động.

- Bà Thương, thủ tục hành chính nhiều; dịch vụ công trực tuyến đôi khi người dân ngại thực hiện mà chủ yếu vẫn qua bộ phận một cửa thôi.

4. Kết luận hội nghị:

- Giao bộ phận thường trực tiếp tục phối hợp tham mưu kịp thời cho BCĐ, trưởng ban về công tác Chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn.

- Bám sát ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 130 của Đảng ủy, về thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn năm 2024.

- Giao PCT Nguyễn Thị Trang đấu mối với Viettel (hoặc) VNPT Bá Thước để triển khai cài đặt tài khoản chữ ký số cho người dân theo lộ trình.

- Trang thông tin điện tử của thị trấn cần có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và đăng tin, bài thường xuyên; tiếp tục ra hạn hợp đồng và đóng kinh phí duy trì hoạt động năm 2024.

- Đài truyền thanh chủ động soạn tin, bài và có chuyên mục riêng về chuyển đổi số phát thường xuyên. tiếp tục ra hạn hợp đồng và đóng kinh phí duy trì gói cước Chuyển văn bản thành giọng nói của năm 2024.

- Các bộ phận, đầu mối liên hệ, phối hợp để thực hiện hoàn thành các nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Toàn bộ văn bản ban hành phải ký duyệt trên môi trường điện tử (trừ những văn bản mật).

- Rà soát lại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung Chuyển đổi số. Để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung theo tiến độ.

Hội nghị kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC